Pravila in pogoji uporabe portala Prodajinkupi.si

1. Za uporabo spletnega mesta Prodajinkupi.si se mora uporabnik strinjati s pravili in pogoji uporabe Prodajinkupi.si (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta Prodajinkupi.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda mali oglas ali preko malega oglasa kaj kupuje. Nadaljnja uporaba spletnega mesta Prodajinkupi.si, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki objavljajo oglasno, prodajno ali promocijsko gradivo, ta pravila predstavljajo tudi del pogodbenih določil, ki na tej spletni strani velja že na daljavo.

2. Spletno mesto Prodajinkupi.si je posrednik med kupci in prodajalci ter promocijski marketing za podjetja.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do Prodajinkupi.si mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta Prodajinkupi.si. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

4. Vsak uporabnik spletnega mesta s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta, pošiljanje elektronske pošte in sms sporočil v skladu z 32. točko teh pravil. Prodajinkupi.si se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Prodajinkupi.si osebne podatke uporabnika obdeluje in hrani do uporabnikovega preklica na podlagi njegove nedvoumne seznanitve in privolitve ob registraciji. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Prodajinkupi.si jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si, TRINS d.o.o., Bršljin 31, Novo mesto. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta Prodajinkupi.si. Upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si, bo podatke o malem oglasu uporabnika hranilo najmanj 1 leto od zadnje deaktivacije malega oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta.

5. Prodajinkupi.si, njeni upravljavci in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je zakonsko odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

6. Objava 10 oglasov (glede na pogoje poslovanja) je za fizične osebe brezplačna, pravne osebe pa lahko na Prodajinkupi.si brezplačno oddajo 5 oglasov.

Uporabnik, pravna oseba, plačilo izvrši na podlagi izstavljenega računa, predračuna ali ponudbe in se zaveda, da je, ko sprejme (ob registraciji potrdi) tu opisane pogoje poslovanja, avtomatsko v plačilnem pogodbenem odnosu glede na ponudbo naročnine, ki jo je izbrala.

Kakršnikoli plačljivi oglasi, prispevki ali drugo pod pogoji poslovanja plačljivo gradivo se objavi po dokazilu/potrdilu plačila/predplačila naročnika oglasa po opravljenem plačilu. S potrditvijo oddaje oglasa upravljalcu spletnega mesta (pravna družba, TRINS d.o.o.) in med uporabnikom se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa bo po prejetem plačilu opravljena, razen v primeru, da izbrani paket naročnine ponuja brezplačno število oglasov ali preizkusno obdobje. V kolikor gre za odnose z uporabniki, ki so potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve to ne omogoča. Glede na navedeno po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo.

7. Uporabniki spletnega mesta Prodajinkupi.si se zavezujejo, da bodo njihovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični in da ne bodo oglaševali blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo Prodajinkupi.si sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z zakonodajo, splošnimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije, ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabniki v svoje oglase ne smejo prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.

8. Vsi oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

9. Uporabniki se obvežejo, da ne bodo objavljali oglasov ali malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

10. Oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se ga prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni direktno predmet prodaje. Uporabniki, ki imajo na spletnem mestu Prodajinkupi.si odprto Prodajinkupi.si trgovino, lahko vpišejo dodatne podatke o svoji fizični ali spletni trgovini, v polja, ki so temu namenjena.

11. Slike v oglasu morajo biti realne slike predmeta, ki se prodaja in v skladu z splošnimi pogoji ter predvidenimi polji. Logotipe, pasice ali www povezave lahko objavi samo upravljalec ali pravna oseba, ki uredi za tovrstne objave pogodbeni odnos.

Fizičnim osebam v rubriki za male oglase fizičnih oseb ni dovoljena objava logotipov, pasic ali povezav do ostalih spletnih mest, razen, če gre za tehnične podatke prodajanega izdelka.

Pravne osebe lahko objavijo samo logotipe ali povezave spletnih strani v lasti registriranega podjetja in števila podružnic. Torej, če imate (primer: 3 različna podjetja) potem se registrirate 3x in tako imate zopet na voljo paket ter zajete vse podružnice ali izdelke od posameznega s.p. ali d.o.o. ali d.n.o, d.d. itd.

Pokroviteljsko ali brezplačno oglaševanje za pravne osebe ali dobrodelne ustanove/prireditve je predmet individulanega dogovora.

12. Liste produktov niso dovoljene. V eden oglas je dovoljeno vpisati le 1 predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta.

13. Vsak oglas mora vsebinsko pripadati v primerno rubriko.

14. Naslov malega oglasa naj opisuje realni predmet prodaje. Fizičnim osebam v naslov ali podatke za oglas ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali poudarjenih znakov z namenom posebne izpostavitve.

15. Uporabnik, fizična oseba za isti predmet lahko odda samo en oglas.

16. Oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni oglasi ali mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

17. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabniki se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Prodajinkupi.si si v primeru, da iz malega oglasa izhaja, da bi lahko mali oglas pomenil objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je dolžen Prodajinkupi.si organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.

18. Alkohol in živila je na spletnem mestu Prodajinkupi.si dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

19. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov.

20. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice. V primeru tovrstnih zlorab ali ostalih zakonskih zlorab vsebin, objav ali funkcioniranja portala, je kršitelj kazensko odgovoren po uradni zakonodaji, sum na tako dejanje pa glede na splošne zakonske predpise in pogoje poslovanja lahko uporabniki sporočijo upravitelju spletnega mesta ali pristojnim organom pregona in tak oglas bo tudi nemudoma odstranjen, uporabniku pa takoj glede na zakonodajo RS preneha možnost oglaševanja. Prepovedano je oglaševati gradivo iz katerega je možen sum ali napeljevanje za delo na črno. Fizične osebe lahko oglašujejo samo rabljene izdelke ali drugo osebno lastnino in ne morejo oglaševati v smislu izvajanja storitev, razen, če tega ne dokažejo z pravno veljavno pogodbo o honorarnem delu, študentskim delu, podjemno pogodbo…! V tem primeru se upoštevajo kot plačljive stranke tega spletnega mesta in bodo njihovi oglasi v plačljivem pogodbenem odnosu glede na izbrani paket, za to opcijo je potrebno kontaktirati upravitelja spletnega mesta.

21. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

22. Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd. ), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je zlasti oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

23. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja.

24. Oglaševanje, ki vsebuje posebne ponudbe, kot so npr. popust, darilo, ipd., mora imeti to posebno ponudbo jasno označeno ter jasno navedeno, kje se nahajajo pogoji za pridobitev te posebne ugodnosti.

25. Z oddajo ponudbe na posamezen mali oglas in sprejemom le-te ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas oddal se vzpostavi med prodajalcem in kupcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu, ceni ponudbe in PayPal nakupu ipd.) se rešujejo izključno med prodajalci in kupci.

Prodajinkupi.si ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

Če prodajalec v svojem oglasu omogoča nakup in plačilo (izdelka, storitve, avtomobila, neprimičnine..) z uporabo storitve PayPal (plačilo z kreditno kartico), se tako prodajalec, kot kupec zavedata in zavezujeta, da obligacijsko razmerja, ki iz tega dejanja nastane, v celoti ureja in rešuje ponudnik storitve - PayPal.com. Spletna stran Prodajinkupi.si ne odgovarja za prodajo vezano na PayPal storitev, omogoča jo le kot tehnično implementacijo za katero med kupci in prodajalci ne prevzema nobene odgovornosti. Splošne pogoje PayPal storitve najedete na povezavi https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full

26. Pri malih oglasih avkcijskega tipa je prodajalec zavezan prodati predmet prodaje najvišjemu ponudniku, če je dosežena pridržana cena oziroma, če ta sploh ni bila nastavljena. Najvišji ponudnik pa je zavezan kupiti predmet za katerega je licitiral, če je bila njegova ponudba najvišja, mali oglas prodajalca pa verodostojno predstavlja predmet prodaje. Prodaja predmeta pred iztekom avkcije ni dovoljena. Če kupec ali prodajalec tega pravila ne upoštevata in se glede tega na moreta dogovoriti, se v primeru morebitnega spora lahko sklicujeta na določila tega pravilnika. Prodajinkupi.si ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

27. Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim dopolnilnim delom (v nadaljevanju odstavka oglaševalci) lahko na Prodajinkupi.si prodajajo, oglašujejo svoje storitve in oddajajo oglase le tako, da odprejo Prodajinkupi.si trgovino, na podlagi sklenitve pogodbe. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne Prodajinkupi.si trgovine in si nadalje pridržuje pravico do izklopa le-te brez navedbe razloga. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa Prodajinkupi.si trgovine je upravljavec spletnega mesta upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve. Prodajinkupi.si trgovina je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko spletnega mesta Prodajinkupi.si so oglaševalci dolžni spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje oglaševalci omogočajo. Spletno mesto Prodajinkupi.si ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med oglaševalci in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev teh oglaševalcev in za oglaševalce ne nudi drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa v kategoriji trgovina bo objavljen mali oglas vseboval ime podjetja, ki oglašuje, in njegov sedež. Spletne povezave (linkanje) iz spletnega mesta Prodajinkupi.si so dovoljene le uporabnikom, ki imajo na Prodajinkupi.si odprto trgovino. Uporabniki, ki imajo odprto Prodajinkupi.si trgovino, lahko s spletnega mesta Prodajinkupi.si povezujejo (www ali drugi linki) na svojo lastno spletno stran. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna spletnemu mestu Prodajinkupi.si, niso dovoljene. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne.

28.

A. Uporabnik (pravna oseba), ki v skladu s temi pravili izpolnjuje pogoje za odprtje Prodajinkupi.si trgovine, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje. Prav tako, se obvezuje, da bo ob registraciji in oddaji oglasa navedel vse potrebne zahtevane pravno obstoječe resnične podatke v samem oglasu pa samo tiste, ki jih želi, oziroma so priporočljivi za opaznost oglasa ali podjetja.

B. Fizična oseba se obvezuje, da bo v svoje oglase vstavila samo gradivo za privatno prodajo rabljenih izdelkov ali nepremičnin, brez vsebin, ki bi nakazovale na sum dela na črno ali nedovoljeno preprodajo ali celo prodajo ukradenih ali kako drugače nezakonsko pridobljenih stvari. Prav tako se obvezuje, da ne bo v svojem oglasu promoviral svoje podjetje, drugo podjetje ali vstavil povezavo v tem smislu, razen, če je to povezava do podatkov proizvajalca za izdelek.

C. Ob kršitvi navedenih pogojev lahko upravljalec spletnega mesta takoj odstrani neprimeren oglas ali pa ga odstrani v kolikor uporabnik ne upošteva eventualnega obvestila o priporočeni prilagoditvi glede na pogoje poslovanja.

29. Upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu Prodajinkupi.si – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavci spletnega mesta Prodajinkupi.si si tudi pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu Prodajinkupi.si, njenim upravljavcem oziroma lastnikom presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

30. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Prodajinkupi.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

31. Z objavo malega oglasa ali oglasa za podjetje na Prodajinkupi.si, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

32. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte ali brezplačnih sms sporočil, ki so povezani s spletnim mestom in aktivnostmi Prodajinkupi.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila. Upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala drugim oziroma tretjim osebam ali subjektom razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta Prodajinkupi.si ali zaradi predpisov v primeru uradne preiskave večjih kršitev uporabnikov, ki so po zakonu prepovedane ali kaznjive. V kolikor registrirani uporabnik ne želi prejemati občasnih obvestil s strani aktivnosti in novosti na spletnem mestu Prodajinkupi.si, lahko po klasični ali e – pošti, pošlje zahtevo po odjavi iz programa obvestil.

33. Uporabniki se strinjajo, da lahko Prodajinkupi.si njihov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Prodajinkupi.si v drugih medijih ne bo objavila osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto Prodajinkupi.si.

34. Vsebina spletnega mesta Prodajinkupi.si je avtorsko pravno zaščitena zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.Prodajinkupi.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca spletnega mesta Prodajinkupi.si, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno mesto Prodajinkupi.si neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse slike, ki so objavljene na Prodajinkupi.si, lahko označi z logotipom upravljavca.

35. Uporabnike se lahko preko spletnega mesta Prodajinkupi.si kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje kakšne storitve ali izdelka.

36. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta Prodajinkupi.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

37. Upravljavci spletnega mesta Prodajinkupi.si si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu Prodajinkupi.si, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.

38. Upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost in dostopnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene ‘takšne kot so’, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru Prodajinkupi.si, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Prodajinkupi.si si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala Prodajinkupi.si.

39. Upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Prodajinkupi.si ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in slike malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

40. Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe našega spletnega mesta. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo spletnega mesta ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost našega spletnega mesta. V zvezi s tem se lahko pojavijo tudi tako imenovani „cookies“(piškotki). To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca. Omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To nam omogoča, da opravimo zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko praviloma odklonimo ali izbrišemo z ustreznimi nastavitvami iskalnika. Vendar pa se v tem primeru lahko zgodi, da ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Z uporabo tega spletnega mesta izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe tega spletnega mesta.

41. Upravljavec spletnega mesta Prodajinkupi.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta pravila in pogoje za uporabo Prodajinkupi.si, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta Prodajinkupi.si po spremembi pravil pomeni soglasje z novimi pravili poslovanja, zato eventualne in obstoječe stranke naprošamo, da ob vsaki prijavi, registraciji ali oddaji malega oglasa ali oglasa za podjetje preverijo, če niso nastale za njih neprimerne spremembe splošnih pogojev poslovanja.

42. Več tehničnih podrobnosti se nahaja v navodilih uporabe. Pravna oseba je z registracijo v plačilnem pogodbenem odnosu na daljavo z upraviteljem spletnega mesta Prodajinkupi.si (več v točki 43.) glede na potrjen paket ali cenik ponudbe glede na dodeljeno količino objav in ponudnik oglasnega prostora Prodajinkupi.si ne odgovarja za manjše število vstavljenega gradiva s strani uporabnika glede na izbrano ponudbo uporabnika in v takem primeru ne vrne razlike vloženih sredstev. Upravitelj portala Prodajinkupi.si prav tako ne odgovarja uporabnikom za eventualno občasno nedelovanje ali izpada strežnikov zaradi možnih splošnih prekinitev tehničnih povezav zaradi višjih sil, remontov le teh, tehničnih težav povzročenih zaradi naravnih katastrof, ki bi vplivale na tehnično delovanje, gradbenih ali podobnih vzdrževalnih del, ki lahko prekinejo tehnične koridorje spletnih povezav, okvar v omrežjih obstoječih kabelskih/spletnih operaterjev itd. ali zlorab v smislu hekerskih vdorov ali nedovoljeno kopiranje objavljenega gradiva s strani tretjih oseb.

43. Uporabnik, fizična ali pravna oseba, ki na Prodajinkupi.si odda v objavo svoje gradivo, se strinja, da so pogoji iz ponudbe Prodajinkupi.si, cenika in različnih ponujenih verzij poslovnega odnosa zanj primerni za pogodbeno razmerje, da s tem razumejo pravila poslovanja, da jih ne bodo kršili in da so z potrditvijo tipke na portalu Prodajinkupi.si ob registraciji ali oddaji oglasov '' Sprejemam in se strinjam z pogoji poslovanja '' avtomatsko v pogodbenem in plačilnem odnosu za nedoločen čas (ali glede na specifikacijo punudbe paketa) za storitve, ki v ponudbi niso brezplačne (za katere vam bodo izstavljeni računi) do pisne odpovedi ene ali druge strani z izvzetimi ponudbami glede na enkratno plačilo ali posebnimi individualnimi pogodbenimi določili. Za vse stranke/naročnike oglaševanja ali registrirane uporabnike portala Prodajinkupi.si izven republike Slovenije s sedežem podjetja v tujini je sodelovanje možno samo z predplačilom za 12 (ali po dogovoru več ) mesecev vnaprej.

44. Stran je mednarodnega poslovnega značaja, zato je možnost, da uporabniki portala iz tujine vstavijo oglasni material v svojem ali angleškem jeziku (predvsem pasice) in se uporabniki v RS strinjajo s tem. Prav tako je možno, da se pojavi kakšna tuja (predvsem angleška) beseda, zaradi običajnih splošnih prilagoditvenih spletnih posodabljanj in morebitnega neujemanja s trenutno verzijo posodobitve ali tehničnih odstopanj zaradi simultanih avtomatskih jezikovnih prevajalcev. Prodajinkupi.si objavlja svoj promocijski material na podlagi dogovora partnerjev predlog ali z individualnim ali sponzorskim dovoljenjem/odnosom. Za tovrstne kršitve s strani uporabnikov, ki oddajo svoje gradivo, upravljalec spletnega mesta Prodajinkupi.si ne odgovarja.

45. Spletna stran, njena zasnova, namen in tehnična zvrst je taka kot je in pred ogledom strani preberite pogoje poslovanja ter navodila uporabe, cenike, ponudbe. Tudi pred registracijo ali oddajo oglasa se seznanite z pogoji in pravili poslovanja ter potrdite zgoraj opisane pogoje, da jih razumete in se strinjate za pogodbeni poslovni odnos po naštetih točkah.

Podatki o upravitelju/vzdrževalcu spletnega mesta Prodajinkupi.si:

Podjetje: TRINS d.o.o.
Naslov: Bršljin 31
Pošta: 8000
Občina: Novo mesto

Mobilni pogled